ویلچر سگ

در گذشته فلج شدن سگ به معنای کوتاه شدن عمر او بود,اما امروزه با استفاده از ویلچر سگ شما دوباره قادر خواهد بودراه برود، بازی کند و بدود. با تماشای فیلم و عکسها میبیند که چگونه  سگ معلول  شما زندگی خود را دوباره  باز خواهد یافت.